Hoofdinhoud

Inzicht in de binnenkant van de krib

03-03-2020

Duurzaamheid
Waterveiligheid
Rijkswaterstaat
Kop
Pannerdensch kanaal
Doen

Rijkswaterstaat en Ploegam werken samen aan het DOEN-project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal. Het gaat dan om de kribben, een soort dammen, die aan de oevers van het Pannerdensch Kanaal liggen. De bedoeling is dat we straks 38 kribben en 5 oevers verlagen, om zo een waterstandsdaling van 5 centimeter op de Boven-Rijn te realiseren. Momenteel is het project in de voorbereidende fase, waarin ontwerpkeuzen gemaakt moeten worden. Een onderdeel daarvan is het maken van een keuze voor de juiste materialen.

Hoe ziet de binnenkant eruit?

De grote uitdaging is om straks de nieuwe bekleding op de verlaagde krib aan te laten sluiten op de bestaande bekleding van stortsteen. In de tijd dat de huidige kribben zijn opgebouwd, gebeurde dat op verschillende manieren. Aan de buitenkant kun je echter niet zien hoe de krib van binnen is opgebouwd. Natuurlijk zou je alle kribben uit elkaar kunnen halen, maar dat is een onmogelijke én kostbare klus. Een alternatief is te wachten tot de uitvoering, maar dat is te riskant: dan weten we pas tijdens de uitvoering wat we aantreffen en zijn de risico’s te groot. 

 

Geleiding meten

Kortom: we willen inzicht in de opbouw van de kribben, zonder dat we alle kribben uit elkaar moeten halen. Daarom verrichten we samen met partner Fugro een aantal onderzoeken. We scannen alle oevers en kribben met een grondradar en doen elektromagnetische metingen (EM). Zo meten we de geleiding in de grond. Aangezien elk materiaal zijn eigen geleiding heeft, kun je op basis hiervan ontdekken welk materiaal zich waar in de grond bevindt. Eigenlijk net als bij een echo. Toch weten we dan nog niet alles. Want als uit deze meting blijkt dat het zand is, is het dan fijn of grond zand? En blijken het stenen te zijn, dan weten we niet of het gaat om baksteenpuin, grote stenen of grind. 

Proefsleuven

Dat willen we wel weten en daarom zijn eind 2019 op krib 18 een viertal proefsleuven gegraven en boringen gezet. Zo krijgen we inzicht in welke materialen er daadwerkelijk gebruikt zijn om de krib op te bouwen. Door deze data te koppelen aan de gemeten geleiding met de radar en EM op de andere kribben, kunnen we voorspellen wat zich waar in de andere kribben bevindt. Zo hoeven we niet in iedere krib proefsleuven te graven, boringen te zetten of de volledige krib open te maken.

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws