Hoofdinhoud
Emissieloze bouwplaats

Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Expertise

Grondwerk

Waterbouw

Werkzaamheden

Planuitwerking

Kribverlaging

Oeververlaging

Het Pannerdensch Kanaal, dat loopt van het Bijlands Kanaal bij de Pannerdense Kop tot de Nederrijn bij Angeren, is een cruciale schakel in het watersysteem van ons land. Iedere seconde stromen miljoenen liters water via de Bovenrijn Nederland binnen. De Waal en het Pannerdensch Kanaal voeren dit water af naar lager gelegen gebieden in ons land.

Maar: het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Hierdoor is het rivierengebied gevoelig voor overstromingen. Een taak voor Rijkswaterstaat, Ploegam en Tauw om hier iets aan te doen!

 

Kribben

In het kanaal liggen kribben: stenen dwarsdammen, die bij normale waterstanden de afvoer van water, ijs, grind en zand reguleren en ervoor zorgen dat de vaargeul op zijn plaats en op diepte blijft. Bij hoge waterstanden kunnen de kribben en oevers de doostroming van water belemmeren. Dat is ongewenst. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar van 2018 een voorkeursalternatief vastgesteld, dat ervoor moet zorgen dat het water bij hoge waterstanden beter doorstroomt. Zo goed zelfs, dat het in hoogwatersituaties een waterstandsdaling van 5 centimeter oplevert. Om dat te doen, moeten 38 kribben en vijf oevers in het Pannerdensch Kanaal verlaagd worden.

 

Samenwerking

Samen met opdrachtgever Rijkswaterstaat en ingenieursbureau TAUW werkt Ploegam momenteel aan het uitwerken van het voorkeursalternatief naar een uitvoeringsontwerp. Deze samenwerking is erop gestoeld dat wij niet alleen samen het ontwerp maken en plannen uitwerken, maar ook samen de uitvoering in gaan. Dat uit zich in het contracttype PD&C, wat staat voor Plan, Design en Construct. De samenwerking in dit project is volgens het gedachtegoed van de Marktvisie, waarin overheden, brancheorganisaties en marktpartijen hebben afgesproken om de samenwerking bij bouwprojecten voortdurend te vernieuwen. Rijkswaterstaat geeft hier onder andere invulling aan via het project DOEN!, waar de kribverlaging onderdeel van is. Tijdens de aanbestedingsfase lag de nadruk grotendeels op samenwerking in de vorm van samenwerkingsassessments. En we werken met een samenwerkingsbudget, zodat we onderzoeken en een deel van het relatiemanagement kunnen bekostigen. Zo ontstaat een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

“Er is in het voortraject minder sprake van het ‘dichttimmeren’ van het contract. Dat geeft ruimte om na gunning met elkaar het project op de beste manier vorm te geven, met als eindresultaat: een succesvol project, en een eerlijk werk voor een eerlijke prijs.” – Huub Hector, Projectmanager Rijkswaterstaat voor Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal 

 

Onderzoek

Om het ontwerp te maken moeten bepaalde keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de te gebruiken materialen. Bovendien werken we het liefst zo duurzaam mogelijk. Daarom wordt onderzoek gedaan: welke materialen gebruiken we, wat voor materiaal bevatten de kribben nu, kunnen we daarvan op een duurzame manier materialen hergebruiken en is dat ook écht duurzaam? Ook wordt onderzocht hoe de krib het beste samengesteld kan worden, zodat hij zijn functie blijft vervullen maar ook rivierkundig juist is. Hierbij is een belangrijk gegeven dat wanneer we iets veranderen in het Pannerdensch Kanaal, dit ook verandert in de andere rivieren in Nederland. Tenslotte brengen we de wensen van de omgeving in kaart en kijken we of er maatwerkoplossingen moeten worden gemaakt op bepaalde kribben of oevers. Kortom: er is genoeg om uit te zoeken voordat de eerste schop de grond in gaat!

 

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina van Rijkswaterstaat.

Over dit project

Aanvang

2019-06-01

Looptijd

42 maanden

Status

Afgerond

Alleen ga je harder, samen kom je verder!

Frank Melten

Contractmanager Rijkswaterstaat

Andere projecten

Bekijk alle projecten