Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Vispassages Molenbeek

Opdrachtgever

Waterschap Brabantse Delta

Expertise

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Waterveiligheid

Voor Waterschap Brabantse Delta hebben we bij drie stuwen in de Molenbeek te Roosendaal gezorgd dat ze aan twee kanten passeerbaar zijn. Bram van Sonsbeek, procesmanager Ploegam, vertelt over de noodzaak van de werkzaamheden. “Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. In dit gebied zijn in de loop der tijd verschillende barrières aangelegd zoals stuwen en gemalen. Essentiële hulpmiddelen voor de veiligheid en waterhuishouding in het gebied, maar voor de vissen in het gebied onneembare knelpunten.”

“Het waterschap heeft ons gevraagd drie stuwen vispasseerbaar te maken. Het gaat over de stuw Verdeelwerk (we realiseren een bekkenvistrap in bypass), de stuw Vondellaan (bekkenvistrap in hoofdloop) en bij stuw Oostelijke Havendijk (een De Wit-vispassage).”

 

Hoe leggen we een vispassage aan?
“We graven om de stuw een nieuwe smalle watergang van ongeveer twee meter breed. Daarin maken we dan een zogenaamde bekkenvistrap. De  trap bestaat uit tien betonnen wanden met in het midden van de wand een opening waar de vissen doorheen kunnen zwemmen. Bij de Oostelijke Havendijk komt een zogeheten De Wit-passage. De vissen zwemmen hierbij door een constructie, die bestaat uit een metalen bak met constante waterstroming voorzien van doorzwemopeningen om zo stap voor stap het peilverschil te overbruggen”, aldus Bram.  

 

Eindresultaat

De drie stuwen zijn nu voor de vissen tweezijdig passeerbaar. Vissen kunnen nu ongehinderd hun paai- en opgroeigebieden bereiken. Daardoor wordt de uitwisseling van verschillende soorten vissen vergroot. De vissen zullen sterker worden, de waterkwaliteit wordt beter en de biodiversiteit vergroot. Bovendien kan Brabantse Delta de stuwen blijven gebruiken om het waterpeil te regelen. Waarbij er geen aanpassingen aan de bestaande kunstwerken (gemalen en stuwen) zijn gedaan door waterschap Brabantse Delta.

Over dit project

Aanvang

2021-03-23

Omvang

€ 387.000

Looptijd

9 maanden

Status

Afgerond

Door het vispasseerbaar maken van de drie barrières is een grotere diversiteit mogelijk voor de vissen

Bram van Sonsbeek

Procesmanager

Andere projecten

Bekijk alle projecten