Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Herstel Greveschutven

Opdrachtgever

Brabants Landschap

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Baggeren

Bouwteam

Natuurherstel

Natuurontwikkeling

In opdracht van Brabants Landschap heeft Ploegam werkzaamheden uitgevoerd aan het Greveschutven, onderdeel van het visvijvercomplex in natuurgebied Valkenhorst te Valkenswaard. De kwaliteit van het ven was niet optimaal en de natuurkwaliteit ging achteruit. Voor ons lag de uitdaging om unieke en omvangrijke natuur te herstellen en te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, baggerden we het ven. Hierdoor is er meer ruimte ontstaan voor vochtige heide en natte laagten. 

Unieke natuurwaarden

Het natuurgebied Valkenhorst is bekend vanwege de historische visvijvers. Het Greveschutven is onderdeel van dit vijvercomplex en heeft bijzondere natuurwaarden. Zeldzame planten, libellen, amfibieën en broedvogels komen voor op deze mooie overgang van het dal van de Tongelreep naar de Groote Heide. Het gebied maakt deel uit van Natura 2000. In dat kader is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het ven. Die blijkt niet voldoende te zijn. Op de bodem van het ven heeft zich een sliblaag ontwikkeld. Door verdroging en een teveel aan stikstof dat uit de lucht neerdaalt, hebben zeldzame soorten het moeilijk. Ze nemen af of verdwijnen zelfs.

 

Herstelmaatregelen

Daarom hebben we herstelmaatregelen uitgevoerd. Hierbij waren het landschap (overgang beekdal - heide) en de cultuurhistorie (gebruik van voormalige visvijvers) leidend. Ploegam werkte met RHDHV en Brabants Landschap samen in een bouwteam. Vanaf augustus 2020 hebben we het Greveschutven en de naastgelegen ‘tussenvijver’ uitgebaggerd. Het slib dat daarbij vrijkwam, sloegen we op in een tijdelijk depot en voerden we later af. Ook is ‘hydrologisch herstel’ van belang. Dat wil zeggen dat water van goede kwaliteit uit de diepe ondergrond (kwelwater) meer de kans krijgt om aan het oppervlak te komen. Daarom dempten we greppels en sloten en verwijderden we vegetatie op de oevers.

In een mooie samenwerking met Brabants Landschap zorgen we voor een verbeterde natuurkwaliteit.

Nieuwe natuur

In de tweede helft van 2021 richtten we nieuwe natuur in ten noorden van het Greveschutven, net over de gemeentegrens, in Waalre. In het ‘Achtereinds Laag’, zoals dat gebied door Brabants Landschap genoemd is, hebben we landbouwgrond afgegraven en bomen en struiken geplant. Deze toevoeging van circa 40 hectare nieuwe natuur zorgt ervoor dat het effect van de herstelmaatregelen aan het Greveschutven aanzienlijk is vergroot. Het draagt bijvoorbeeld bij aan het terugdringen van verdroging. Bovendien is in dit stuk nieuwe natuur ook ruimte voor een uitzichtpunt en een wandelpad. Het gehele project wordt gefinancierd door bijdragen van Provincie Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Toekomstbeeld

Op de website van Brabants Landschap lees je meer over de werkzaamheden en het gewenste toekomstbeeld.

Over dit project

Aanvang

2020-08-01

Looptijd

19 maanden

Status

Afgerond

Natuurgebied met zandweg en groene struiken en bomen in Greveschutven
Houten hek voor bospad in Greveschutven
Grasveld met boerderij en bomen op de achtergrond
Twee mannen in pak tekenen documenten aan een houten tafel
Beekje door natuurgebied met riet, struiken en bomen
Zandweg met struiken en bomen in Greveschutven

Andere projecten

Bekijk alle projecten