Hoofdinhoud
Gebiedsontwikkeling & Natuurherstel

Herstel Greveschutven

Opdrachtgever

Brabants Landschap

Expertise

Grondwerk

Werkzaamheden

Baggeren

Bouwteam

Natuurherstel

Natuurontwikkeling

Brabants Landschap laat vanaf augustus werkzaamheden uitvoeren aan het Greveschutven, onderdeel van het visvijvercomplex in natuurgebied Valkenhorst (Valkenswaard). De kwaliteit van het ven is niet optimaal. Er is nu een kans om unieke en omvangrijke natuur te herstellen en te ontwikkelen. Daarvoor wordt het ven gebaggerd en er komt meer ruimte voor vochtige heide en natte laagten. Als er niets gedaan wordt, loopt de natuurkwaliteit achteruit.

Unieke natuurwaarden

Het natuurgebied Valkenhorst is bekend vanwege de historische visvijvers. Het Greveschutven is onderdeel van dit vijvercomplex en heeft bijzondere natuurwaarden. Zeldzame planten, libellen, amfibieën en broedvogels komen voor op deze mooie overgang van het dal van de Tongelreep naar de Groote Heide. Het gebied maakt deel uit van Natura 2000. In dat kader is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het ven. Die blijkt niet voldoende te zijn. Op de bodem van het ven heeft zich een sliblaag ontwikkeld. Door verdroging en een teveel aan stikstof dat uit de lucht neerdaalt, hebben zeldzame soorten het moeilijk. Ze nemen af of verdwijnen zelfs.

 

Herstelmaatregelen

Daarom worden herstelmaatregelen uitgevoerd. Hierbij zijn het landschap (overgang beekdal - heide) en de cultuurhistorie (gebruik van voormalige visvijvers) leidend. Momenteel werken Ploegam, RHDHV en Brabants Landschap in een bouwteam aan een goede voorbereiding van de werkzaamheden. Vanaf augustus gaan we het Greveschutven en de naastgelegen ‘tussenvijver’ uitbaggeren. Het slib dat daarbij vrijkomt, slaan we op in een tijdelijk depot en voeren we later af. Ook is ‘hydrologisch herstel’ van belang. Dat wil zeggen dat water van goede kwaliteit uit de diepe ondergrond (kwelwater) meer de kans krijgt om aan het oppervlak te komen. Daarvoor dempen we greppels en sloten en verwijderen we vegetatie op de oevers.

 

Volgend jaar nieuwe natuur

De volgende fase is het inrichten van nieuwe natuur. Dat vindt in de tweede helft van 2021 plaats ten noorden van het Greveschutven, net over de gemeentegrens, in Waalre. In het ‘Achtereinds Laag’, zoals dat gebied door Brabants Landschap genoemd is, wordt landbouwgrond afgegraven en bomen en struiken geplant. Deze toevoeging van circa 40 hectare nieuwe natuur zorgt ervoor dat het effect van de herstelmaatregelen aan het Greveschutven aanzienlijk wordt vergroot. Het draagt bijvoorbeeld bij aan het terugdringen van verdroging. Bovendien is in dit stuk nieuwe natuur ook ruimte voor een uitzichtpunt en een wandelpad. Het gehele project wordt gefinancierd door bijdragen van Provincie Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Toekomstbeeld

Op de website van Brabants Landschap is meer te lezen over de werkzaamheden en het gewenste toekomstbeeld. De natuurbeheerder vult de webpagina later aan met antwoorden op de gestelde vragen uit de omgeving. Kijk daarom op www.brabantslandschap.nl/greveschutven.

Over dit project

Aanvang

2020-08-01

Looptijd

19 maanden

Status

Afgerond

In een mooie samenwerking met Brabants Landschap zorgen we voor een verbeterde natuurkwaliteit.

Andere projecten

Bekijk alle projecten