Hoofdinhoud
Emissieloze bouwplaats
Waterveiligheid

Dijkversterking Nieuw-Bergen

Opdrachtgever

Waterschap Limburg

Expertise

Grondwerk

Infra

Waterbouw

Werkzaamheden

Grondwerk

Kunstwerken

Dijkversterking

Rioleringswerkzaamheden

Ontwerp en realisatie

In 2023 is bouwcombinatie Ploegam en Dura Vermeer definitief van start gegaan met dijkversterking Nieuw Bergen. Dit is het vijfde dijktraject van het Hoogwaterbeschermings-programma van Waterschap Limburg. Dijkversterkingsproject Nieuw Bergen wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé gaat van 1,831 kilometer naar 2,752 kilometer vanwege aansluitingen op hoge gronden. De komende tweeëneenhalf tot drie jaar wordt er gewerkt om Nieuw Bergen hoogwaterveilig te maken.

Werken aan een hoogwaterveilig Limburg

De huidige kering wordt gevormd door een combinatie van aangelegde waterkering, het weglichaam van de provinciale weg N271 en noodmaatregelen tijdens hoogwater. In het dijkversterkingsproject wordt de 1,831 kilometer lange kering versterkt en vindt de benodigde aansluitingen naar de hoge gronden plaats. Na de dijkversterking is het dijktraject 2,752 kilometer lang.

 

Projectcoördinator Roy van Emmerik vertelt meer over het project. “Momenteel werken we het uitvoeringsontwerp uit: we werken het ontwerp uit in detail, zodat de uitvoerder aan de hand van onze tekeningen het werk kan uitvoeren. Daarnaast voeren we conditionerende werkzaamheden uit. We onderzoeken terrein op explosieven en archeologische vondsten. Ook voeren we bodemonderzoeken uit, zodat we weten waar we vrijgekomen grond kunnen hergebruiken.”

 

In de lente van 2024 beginnen we met de uitvoering, die tot de bouwvakantie van 2025 duurt. Emissiearm bouwen speelt ook binnen dit project een grote rol. Roy: “Deze dijkversterking voeren we de verschillende werkzaamheden voor 80 procent elektrisch uit. Zo versterken we de bestaande dijk én  realiseren we een nieuwe dijk in Heukelom. Er zijn een aantal dijkovergangen, bijvoorbeeld bij de N271. Deze hogen we op als we de dijk realiseren. Op verschillende locaties brengen we een pipingscherm, een kunststof damwand, aan. Verder realiseren we verschillende uitwateringskunstwerken, een veetunnel en een stalen damwand als harde kering bij het perceel van Wienerberger.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Nieuw Bergen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Over dit project

Aanvang

7 oktober 2022

Omvang

€ 10.770.000

Looptijd

33 maanden

Status

In voorbereiding

Andere projecten

Bekijk alle projecten